Punkt Bezpłatnej Pomocy Prawnej

Szanowni Państwo, także w tym roku w naszej bibliotece funkcjonuje Punkt Bezpłatnej Pomocy Prawnej. Jakiego zakresu pomocy możecie się tutaj spodziewać i kto jest do tej pomocy uprawiony, wyjaśniamy poniżej.

Nieodpłatna Pomoc Prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;

 

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny;

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5) która nie ukończyła 26 lat, lub ukończyła 65 lat;

6) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;

7) która jest w ciąży.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015, poz. 1255 ze zm.)

 

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

• wtorek w godzinach od 11: 00 do 15:00

• czwartek w godzinach od 13: 00 do 17:00

W dniach ustawowo wolnych od pracy punkt jest nieczynny.