IV Regionalny Konkurs Plastyczny

Po raz czwarty zapraszamy dzieci i młodzież do konkursu plastycznego "Kontynuujemy tradycję" z okazji Biesiady Koźlarskiej w Zbąszyniu. Na Wasze prace czekamy do 21 września (piątek) do godz. 19.00. Nawiązujemy tematyką prac do hasła tegorocznej Biesiady: "GWARUM ŚPIYWANO, GWARUM GODANO". Waszym zadaniem będzie zilustrować jakąś przyśpiewkę, piosenkę lub gwarowe powiedzenie, które pochodzą z tradycji ludowej Regionu Kozła.

Poniżej Regulamin konkursu i Karta zgłoszenia  - oba dokumenty dostępne też w wersji papierowej w naszej bibliotece.

 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

(pobierz tutaj)

„Kontynuujemy tradycję” z okazji 44. Biesiady Koźlarskiej w Zbąszyniu

Hasło przewodnie IV edycji: „Gwarum śpiywano, gwarum godano”

(Karta zgłoszenia)

I.Organizatorzy 

Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu oraz Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła.

II.Cele konkursu.

1.Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.

2.Popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej kultury ludowej.

3.Odwoływanie się do dziedzictwa kulturowego Regionu Kozła.

4.Budowanie tożsamości lokalnej i kulturowej mieszkańców Regionu.

III.Warunki uczestnictwa.

1.Konkurs jest skierowany do uczestników w czterech kategoriach wiekowych: do dzieci w wieku sześciu lat (uczęszczających do tzw. zerówek) oraz do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z gmin terytorialnie znajdujących się w Regionie Kozła.

2.Zadaniem uczestników konkursu jest zilustrowanie przyśpiewki lub piosenki albo gwarowego powiedzenia lub przysłowia, które pochodzą z tradycji ludowej Regionu Kozła. Tytuł piosenki lub przyśpiewki, którą praca konkursowa przedstawia, albo powiedzenie lub przysłowie zilustrowane na pracy, należy zapisać na Karcie Zgłoszeniowej przyklejonej z tyłu pracy. UWAGA! Jeżeli tytuły lub treści zapisanych powiedzonek lub przysłów gwarowych będą zapisane na pracy konkursowej, takie prace będą dyskwalifikowane.

3.Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, grafika - do wyboru przez uczestnika konkursu; prace przestrzenne lub wykonane przy użyciu plasteliny nie będą przyjmowane.

4.Format prac plastycznych A3.

5.Praca bez oprawy passe-partout.

6.Na konkurs przekazane mogą być wyłącznie prace indywidualne, wykonane samodzielnie, wcześniej niepublikowane. Każdy uczestnik konkursu może przekazać jedną pracę.

7.Każda praca powinna na odwrocie mieć przyklejoną Kartę Zgłoszeniową z następującymi informacjami:

a.imię i nazwisko autora, wiek, klasa – jeżeli jest uczniem;

b.adres szkoły, telefon, e-mail;

c.tytuł przyśpiewki lub piosenki albo treść powiedzenia lub przysłowia, które praca konkursowa ilustruje;

d.imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę, albo dane Rodzica lub Opiekuna prawnego, telefon kontaktowy i adres e-mail.

 

IV.Termin i miejsce nadesłania lub dostarczenia prac: do 21 września 2018 r.  do godziny 19.00 (piątek).

Biblioteka Publiczna,

ul. 17 Stycznia 59A, 64-360 Zbąszyń

z dopiskiem na kopercie (lub innym opakowaniu zabezpieczającym pracę/prace): „KONKURS PLASTYCZNY”.

Prace otrzymane przez Organizatora po tym terminie nie będą oceniane. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki drogą pocztową.

 

V.Wyniki konkursu i nagrody.

1. Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, oryginalność, samodzielne wykonanie.

3. Uczniowie biorący udział w konkursie oceniani będą w czterech kategoriach:

- I kategoria: dzieci 6-letnie (uczęszczający do tzw. zerówek)

- II kategoria – klasy od  I do III szkół podstawowych

- III kategoria – klasy od IV do VI szkół podstawowych

- IV kategoria – klasy od VII do VIII szkół podstawowych i klasa III gimnazjum.

Jury może przyznać wyróżnienia.

4. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu: www.biblioteka.zbaszyn.pl oraz na stronie LGD Regionu Kozła: www.lgdrk.pl do dnia                        1 października 2018, a nagrody wręczone zostaną podczas Biesiady Koźlarskiej w Zbąszyniu 28 września (piątek) w Filharmonii Folkloru Polskiego. Wyniki Konkursu mogą zostać opublikowane także na portalach społecznościowych Organizatorów oraz w mediach.

 

VI.Uwagi dodatkowe.

1. Prace niezgodne z niniejszym regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.

2. Prace nie będą odsyłane, a zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przejściem praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy. Prace laureatów będą zaprezentowane na osobnej wystawie, o jej miejscu poinformuje Organizator na stronie internetowej.

3. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

4. Opiekunowie osób nagrodzonych zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo

 o miejscu i godzinie rozdania nagród do środy 26 września 2018.

5.Rodziny Organizatorów i pracowników jednostek koordynujących konkurs mogą brać udziału w konkursie, ale dostarczone przez ww. osoby prace plastyczne - konkursowe -  nie będą oceniane.

6.Rodzic lub Opiekun dziecka biorącego udział w Konkursie wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu i równocześnie wyraża zgodę na publikowanie danych osobowych uczestnika konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 28.08.97 r. o ochronie danych osobowych /Dz.Unr133poz.883/. Jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów w/w konkursu, a także zgodę na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika do celów konkursu.

7.Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: 68 3860 700 w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu.

8.Koordynatorki konkursu: Magdalena Rożek, Anita Rucioch-Gołek tel. (68) 3860 700.

 

VII.INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  zwanym dalej RODO informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych dziecka - uczestnika konkursu i rodzica lub opiekuna i / lub nauczyciela uczestnika konkursu oraz przysługujących prawach z tym związanych.

1.Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zbąszyń, ul. 17 Stycznia 59 a, 64-360 Zbąszyń (dalej: Biblioteka).

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: Maciej Ziegler, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 683866009 wew. 306.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu a wizerunek w celu działań promocyjnych, informacyjnych, dokumentacyjnych i sprawozdawczych Organizatorów.

4. Podanie danych jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody bądź jej cofnięcie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

6. Dane przechowywane będą przez okres 5 lat.

7. Rodzice lub Opiekunowie i / lub Nauczyciele uczestników mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów RODO: prawo żądania do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody lub zmiany jej zakresu w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

8. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezgodny z prawem mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.