Chcesz pracować z nami? Biblioteka szuka człowieka, a nawet dwóch!

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO: MŁODSZY BIBLIOTEKARZ (nr ZCK.111.1.2019)

Dyrektor Zbąszyńskiego Centrum Kultury ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Młodszego Bibliotekarza w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu – 2 etaty.

Praca:

od 1 września 2019 (1 etat)

od 1 października 2019 (1 etat)

1. Wymagania kwalifikacyjne:

 a. wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe bibliotekarskie lub wyższe inne i/lub podyplomowe bibliotekarskie lub wykształcenie średnie (z maturą),

b. obywatelstwo polskie,

c. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d. odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

e. nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

- dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, Internetu, dowolny program graficzny),

- komunikatywna znajomość języka obcego,

- umiejętność pracy w zespole,

- komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

- wysoki poziom kultury osobistej,

- zamiłowania czytelnicze,

- mile widziane przygotowanie pedagogiczne.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- udostępnianie zbiorów biblioteki czytelnikom dorosłym, młodzieży i dzieciom zgodnie z obowiązującymi regulaminami,

- prowadzenie na bieżąco statystyk,

- dbanie o wysoki poziom czytelnictwa, wizerunek placówki,

- udzielanie czytelnikom niezbędnych informacji dot. katalogów i zbiorów bibliotecznych,

- udostępnianie czytelnikom nowości czytelniczych zakupionych przez bibliotekę,

- elektroniczne wypożyczanie zbiorów,

- odpowiedzialność za zbiory, ich kompletność, stan techniczny, wygląd estetyczny,

- konserwacja księgozbioru,

- aktywny udział w lekcjach bibliotecznych i spotkaniach organizowanych w bibliotece i przez bibliotekę poza jej siedzibą,

- odpowiedzialność za powierzony majątek,

- wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownictwo.4. Wymagane dokumenty:

1) własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

2) własnoręcznie podpisany życiorys,

3) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (według wzoru dostępnego na BIP Zbąszyńskiego Centrum Kultury),

4) własnoręcznie podpisane oświadczenie (według wzoru dostępnego na BIP Zbąszyńskiego Centrum Kultury) o:

a) nieposzlakowanej opinii,

b) niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

c) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

e) posiadanym obywatelstwie polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy.

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6) kserokopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż oraz, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy.

5. Termin, miejsce i forma składania dokumentów

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne można:

a) złożyć w siedzibie Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu, ul. 17 Stycznia 59 a, 64 – 360 Zbąszyń

b) przesłać pocztą na adres: Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu, ul. 17 Stycznia 59 a, 64 – 360 Zbąszyń

2) Dokumenty aplikacyjne złożone w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia, jakiego naboru dotyczą.

3) Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2019 roku do godz. 16.00. (termin przyjmowania dokumentów aplikacyjnych od kandydatów na wolne stanowisko nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Zbąszyńskiego Centrum Kultury).

4) O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowiednio data złożenia.

5) Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 7. Dane teleadresowe placówki:

Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu

ul. 17 Stycznia 59 a

64-360 Zbąszyń

tel. 68 3860 700

http://www.biblioteka.zbaszyn.pl

 

Do pobrania:

1.Kwestionariusz osobowy

2.Oświadczenie