Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna VI edycja

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury w Trzciance:

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna

VI edycja

Smakuj słowa, są trwalsze od rzeczy. I gdy nas już nie będzie,

one będą pracować nad stawaniem się świata…

(A. Sulima-Suryn)

NAGRODY

Kategoria Dorośli: nagrody finansowe:

                                                             I miejsce - 2.000 zł

                                                             II miejsce – 1.500 zł

                                                             III miejsce – 500 zł

kategoria Młodzież: nagrody rzeczowe

Organizator:  Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance.

 

Cele konkursu: 

•Rozbudzanie wrażliwości oraz aktywności twórczej, 

•promowanie utalentowanych poetów, 

•konfrontacja twórczości poetyckiej, 

•zwiększenie zainteresowania poezją.

Regulamin

1.Konkurs ma charakter ogólnopolski.  Nadesłane utwory będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: od 13 do 18 lat  i powyżej 18 roku życia.

2.Prosimy o przesłanie  3 niepublikowanych i nienagradzanych utworów. Wiersze powinny być opatrzone godłem oraz odpowiednim symbolem:

symbol M – kategoria wiekowa od 13 do 18 lat,

             symbol  D – kategoria wiekowa powyżej 18 roku życia.

3.W Przypadku zgłoszenia poprzez pocztę tradycyjną: w oddzielnej, zaklejonej i oznaczonej tym samym godłem oraz symbolem kopercie, uczestnik  zobowiązany jest dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział                       w konkursie (w załączniku do Regulaminu).

4.Zgłoszenie tekstów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

5.Zgłoszenia niespełniające warunków nie będą uwzględniane.

6.Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych wierszy w celach promocji i ewentualnej publikacji.

7.Wiersze należy przesłać pocztą tradycyjną, na adres organizatora konkursu: 

Dział Animacji Kultury BPiCK

ul. Broniewskiego 7, 64-980 Trzcianka

z dopiskiem „Konkurs Poetycki”

- decyduje data stempla pocztowego.

 

lub elektroniczną (wymagany jest skan oświadczenia) 

 

na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8.Ostateczny termin nadsyłania wierszy upływa : 

- kategoria wiekowa od 13 do 18 lat (M) – 23 września  2019 r.

- kategoria wiekowa powyżej 18 roku życia (D) – 16 września 2019 r.

9.Podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 17 października 2019 roku w Trzciance podczas Uroczystej Gali, po której odbędzie się koncert Grzegorza Turnaua „Bedford School”.                 

10.O dokładnym czasie i miejscu Gali Konkursowej laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie, informacje te zostaną również opublikowane na stronie internetowej oraz fanpage’u BPiCK.

11.Na autorów najlepszych wierszy czekają atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe. 

12.Nagrody należy odebrać osobiście w dniu finału konkursu. 

13.Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży.

14.Wiersze ocenia profesjonalne Jury powołane przez organizatora.

15.W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do organizatora.

Komisarz konkursu: Katarzyna Hołyst tel. 514 081 673

 

Patronat Honorowy: Stanisław Soyka, patronat medialny: TVP3 Poznań

 

Przetwarzanie danych osobowych:

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w deklaracji uczestnictwa w VI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. A. Sulimy-Suryna jest Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance z siedzibą przy ul. Sikorskiego 22. 

2. Status danych osobowych można sprawdzić u Inspektora Danych Osobowych pod nr. tel. (67) 216-33-59.

3. Uczestnicy  konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, adres e-mail, tel. kontaktowy), wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do jego realizacji. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją zadania.

5. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane do celów promocyjnych i statystycznych BPiCK w Trzciance.

6. Wizerunek uczestnika/instruktora/obserwatora może być umieszczany w gablotach i innych miejscach do tego przeznaczonych na terenie Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance oraz mediach, stronie internetowej i portalach społecznościowych BPiCK.

 

7. Uczestnikom Konkursu, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8. Podanie danych osobowych przez uczestników Konkursu  jest wymagane dla jego prawidłowej realizacji.

 

9. W oparciu o dane osobowe uczestników Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji,  w tym decyzji będących wynikiem profilowania 

w rozumieniu RODO.

 

Oświadczenie

 

Oświadczam, że nadesłane wiersze są moim dziełem, nie były publikowane oraz nagradzane. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursowego (w celach wynikających z regulaminu tego konkursu) zgodnie           z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). Wraz z przesłaniem wierszy na konkurs, nieodpłatnie przenoszę  na organizatora prawo do wykorzystania  ich w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator.

 

 

…………………………………………                                      ………………………………

Miejscowość i data                                                                                                                    Podpis

 

 

Dane osobowe

 

                   Godło (pseudonim)………………………………………………

Kategoria wiekowa  …………………………………………….

Imię i nazwisko  ………………………………………………..

Data urodzenia  …………………………………………………

Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica)…...............................

……………………………………………..................................

E-mail  ………………………………………………………….

Tel………………………………………………………………

 

Zgoda na udział w konkursie osoby niepełnoletniej

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego       imię:……………………………………………………… nazwisko:………………………………………………… wiek:………………………………………………………

 

……………………………………………

czytelny podpis opiekuna

                                                                                                                                              

                                                                                                                                             *prosimy wypisywać dużymi literami