Statut UTW w Zbąszyniu

 

§ 2

 

1. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

2. W kontaktach zagranicznych Stowarzyszenie może posługiwać się swoją nazwą przetłumaczoną na języki obce.

 

§ 3

 

1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami w ramach statutowych uprawnień.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu, ul. 17 Stycznia 59 A, w Gminie Zbąszyń, w powiecie nowotomyskim, w województwie wielkopolskim.

 

§ 4

 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

§ 5

 

1. Stowarzyszenie może używać logo i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

2. Stowarzyszenie ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji członkowskiej wg wzoru określonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 6

 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, pośrednio lub bezpośrednio realizujących cele statutowe Stowarzyszenia.

2. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o których mowa w ust.1, decyduje Walne Zgromadzenia Członków zwykłą większością głosów członków zwyczajnych, biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

§ 7

 

1. Stowarzyszenie może powoływać do realizacji określonych zadań statutowych jednostki organizacyjne, działające na podstawie niniejszego statutu oraz własnych regulaminów.

2. O utworzeniu i likwidacji jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia oraz nadaniu jej regulaminu decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 8

 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9

 

 

Celem Stowarzyszenia jest :

1/ prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny, profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, nauk technicznych, a także nauk o ziemi i wszechświecie;

2/ aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego;

3/ prowadzenie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowania członków Stowarzyszenia;

4/ podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem;

5/inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych;

6/ upowszechnianie wiedzy o regionie, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, walorów turystycznych oraz organizowanie spotkań ze znanymi osobami.

 § 10

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez :

1/ prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, w szczególności poprzez organizację wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, odczytów, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów i innych zajęć;

2/ prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych;

3/ przekazywane przez członków Stowarzyszenia nabytych doświadczeń życiowych i zawodowych młodzieży i innym grupom społecznym potrzebującym wsparcia;

4/ współpracę z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku oraz ich międzynarodową federacją, ze szkołami wyższymi, placówkami naukowo- badawczymi, instytucjami rządowymi i pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami samorządowymi, organizacjami porządkowymi;

5/ prowadzenie działalności wydawniczej;

6/ prowadzenie działalności w zakresie porad obywatelskich;

7/ tworzenie grup samopomocowych;

8/ występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia;

9/inne działania realizujące cele statutowe.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 11

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

 

§ 12

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

1/ członków zwyczajnych;

2/ członków wspierających;

3/ członków honorowych.

 

§ 13

 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i wyraża gotowość aktywnego działania na rzecz ich realizacji. Przy przyjmowaniu członków do Stowarzyszenia stosuje się zasadę „otwartych drzwi”, tzn. że członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba, która złoży pisemną deklarację wg wzoru ustalonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela będącego osoba fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawioną praw publicznych.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w realizację jego celów statutowych.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami Stowarzyszenia w chwili jego zarejestrowania.

5. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, za zgodą osoby zainteresowanej.

 

§ 14

 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do :

a/ czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz uczestniczenia w ogólnych zebraniach Stowarzyszenia, zabierania głosu w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

b/ uczestnictwa w wykładach, seminariach, lektoratach języków obcych, odczytach, konferencjach, spotkaniach, prelekcjach, konkursach, wystawach, koncertach i innych zajęciach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,

c/ udziału w praktycznych zajęciach z zakresu kultury fizycznej i rekreacji oraz organizowanych wycieczkach turystycznych i krajoznawczych,

d/zgłaszania wniosków i opinii co do działalności Stowarzyszenia,

e/ korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

f/noszenia plakietki Stowarzyszenia oraz otrzymania legitymacji członka Stowarzyszenia; za aktywność w realizacji celów Stowarzyszenia członek zwyczajny może otrzymać dyplom honorowy,

g/ zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do :

a/ aktywnego działania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia, wykonywania przyjętych zadań, przestrzegania zasad lojalności wobec władz Stowarzyszenia,

b/ przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c/ regularnego opłacania składek,

d/ przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w społeczności uniwersyteckiej oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej.

 

§ 15

 

1. Członek wspierający:

a/ ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia,

b/ obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

c/ zwolniony jest z obowiązku aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych,

d/ zwolniony jest z o opłacania składek,

e/ nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

2. Członek Honorowy:

a/ ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia,

b/ zwolniony jest z obowiązku aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych,

c/ zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.

 

§ 16

 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a/ dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, co nie zwalnia członka od uiszczenia zaległych składek członkowskich,

b/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c/ wykluczenia ze Stowarzyszenia w wyniku:

prawomocnego orzeczenia Sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

pozbawienia członkostwa członka zwyczajnego lub wspierającego uchwałą Zarządu w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych lub nie przestrzegania wewnętrznych regulaminów lub uchwał, w tym również w sytuacji nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy lub uporczywego nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

pozbawienia członkostwa członka honorowego uchwałą Walnego Zebrania członków w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania wewnętrznych regulaminów lub uchwał.

2. W przypadkach określonych w ust.1 lit. c pkt. 2 i 3 Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia członka o jego wykluczeniu, podając przyczyny oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu – w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Rozpatrzenie odwołania powinno nastąpić na najbliższym zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków pod warunkiem otrzymania odwołania przez Zarząd co najmniej na 2 tygodnie przed terminem jego zwołania.

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.2.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

DZIAŁ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 17

 

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków;

2. Zarząd;

3. Komisja Rewizyjna.

 

§18

 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata , a ich wybór odbywa się w glosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Stowarzyszenia.

2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu w trakcie kadencji ich skład osobowy jest uzupełniany przez Zarząd, za zgodą zainteresowanego. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. W pozostałych przypadkach ma zastosowanie § 24 pkt 4.

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, ich skład osobowy jest uzupełniany przez Komisję Rewizyjną za zgodą zainteresowanego. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. W pozostałych przypadkach ma zastosowanie § 24 pkt 5 .

§ 19

 

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

DZIAŁ 2.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

§ 20

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a/ z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b/ z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

 

§ 21

 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. O miejscu, terminie, porządku obrad i charakterze Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem jego zwołania.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje każdorazowo wybierane Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz. Do czasu wyboru Prezydium obradami kieruje najstarszy wiekiem obecny na zebraniu członek Stowarzyszenia.

5. Jeśli na Walnym Zebraniu nie ma wymaganego kworum, Walne Zebranie Członków może odbyć się w drugim terminie (po 0,5 godz.) w tym samym dniu, bez względu na ilość obecnych.

§ 22

 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz na cztery lata.

 

§ 23

 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a/ z własnej inicjatywy,

b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c/ na umotywowane żądanie co najmniej 15 członków Stowarzyszenia.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwoływane nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia Zarządowi stosownego żądania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 24

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :

1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

2. uchwalenie statutu i jego zmiana,

3. uchwalenie budżetu,

4. wybór i odwołanie członków Zarządu oraz jego Prezesa,

5. wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,

6. rozpatrywanie i zatwierdzanie władz Stowarzyszenia,

7. ustalenie wysokości składek członkowskich, ulg oraz zwolnień od tych składek,

8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,

10. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

11. nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego,

12. podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego Stowarzyszenia,

13. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

14. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.

 

 

 

 

DZIAŁ 3

ZARZĄD

 

§ 25

 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i z tego tytułu ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, a pod jego nieobecność inny upoważniony przez Prezesa członek Zarządu.

2. Zarząd liczy od 3 do 5 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania i składa się z Prezesa, Skarbnika i pozostałych członków.

3. Zarząd spośród swego grona dokonuje wyboru Prezesa i Skarbnika, za ich uprzednią zgodą.

4. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jak raz w kwartale.

 

§ 26

 

1. Do zakresu działania Zarządu należy :

1/ realizacja celów statutowych Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania. Członków,

2/ określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

3/ opracowanie projektu budżetu,

4/ realizacja budżetu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków,

5/ sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

6/ opracowanie regulaminów przewidzianych w statucie,

7/ podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,

8/ powoływanie rady programowo-naukowej, komisji i zespołów oraz określanie ich zadań,

9/ zwoływanie i organizowanie Walnego Zebrania Członków,

10/organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

11/podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

12/prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

13/wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,

14/składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

15/tworzenie i likwidowanie jednostek organizacyjnych oraz nadawanie im regulaminów,

16/dokooptowanie członków Zarządu w przypadkach określonych w § 18, ust.2,

17/załatwianie innych spraw, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.

2. Do realizacji swych zadań Zarząd może utworzyć Sekretariat Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zbąszyniu. Regulamin pracy sekretariatu uchwala Zarząd.

DZIAŁ 4

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 27

 

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

3. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący, wybrany spośród członków Komisji.

4.Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu.

 

§ 28

 

Do zakresu Komisji Rewizyjnej należy :

1. Kontrolowanie działalności Zarządu oraz jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji.

3. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.

4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub w trybie ustalonym statutem.

5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

6. Dokooptowanie członków Komisji Rewizyjnej w przypadkach określonych w § 18 ust. 3.

 

 

 

§ 29

 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.

 

§ 30

 

W przypadkach określonych w §29 pkt 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się najpóźniej w terminie miesiąca od dnia podjęcia stosownej uchwały przez Komisję Rewizyjną.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

 

§31

 

1. Mienie Stowarzyszenia stanowi ogół aktywów majątkowych uzyskanych przez Stowarzyszenie w  jego działalności statutowej.

2. W skład mienia Stowarzyszenia wchodzi także majątek jego jednostek organizacyjnych.

§ 32

 

1. Źródłami pozyskiwania mienia są w szczególności :

a/ składki członkowskie,

b/ dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia,

c/ dotacje, darowizny, spadki i zapisy oraz środki pochodzące z ofiarności prywatnej i zbiórek publicznych,

d/ dochody z działalności gospodarczej,

e/ pozostałe wpływy z działalności statutowej,

f/ dotacje i kontrakty państwowe.

2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia lub wyodrębnionych kontach jego jednostek organizacyjnych. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb ,jak najszybciej przekazywane na te konta.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku, za dany rok (z góry). Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

§ 33

 

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz wyrażania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie, w tym Prezes lub Skarbnik.

2. Decyzje w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 34

 

1. Uchwalenie lub zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności najmniej połowy członków zwyczajnych.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 22 ust.2 należy załączyć projekty stosownych uchwał.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz sposób przeznaczenia majątku.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

 

§ 35

 

Postanowienia statutu dotyczące wyborów władz Stowarzyszenia znajdują odpowiednie zastosowanie do wyboru pierwszych władz Stowarzyszenia. Kompetencje zastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków wykonuje wówczas Zebranie Założycieli Stowarzyszenia.

 

§ 36

 

Statut Stowarzyszenia i jego zmiany oraz uchwały Zebrania Założycieli Stowarzyszenia wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia rejestrowego.

§ 37

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.